Pracownik produkcji

Pracownik produkcji ​Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: pra­ce manu­al­ne przy pro­duk­cji wyro­bów garmażeryjnych, pako­wa­nie wyro­bów garmażeryjnych, ewi­den­cjo­no­wa­nie pro­duk­tu w trak­cie pro­ce­su produkcyjnego,...

Maszynista maszynowni chłodniczej

Maszynista maszynowni chłodniczej Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: obsłu­ga, kon­ser­wo­wa­nie i remon­to­wa­nie ist­nie­ją­cej insta­la­cji maszy­now­ni chłodniczej, ste­ro­wa­nie pra­cą urzą­dzeń...

Elektryk w Dziale Utrzymania Ruchu

Elektryk w Dziale Utrzymania Ruchu Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: zapew­nie­nie pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia powie­rzo­ne­go par­ku maszy­no­we­go i cią­gło­ści...

Pracownik produkcji — operator wózka widłowego

Pracownik produkcji — operator wózka widłowego Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: trans­port za pomo­cą wóz­ka widło­we­go surow­ców i pro­duk­tów na produkcji, bie­żą­ca obsłu­ga produkcji. Od...

Mechanik w Dziale Utrzymania Ruchu

Mechanik w Dziale Utrzymania Ruchu Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: zapew­nie­nie pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia powie­rzo­ne­go par­ku maszy­no­we­go i cią­gło­ści...

Magazynier

Magazynier Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: obsłu­gę wóz­ków widło­wych bocz­nych, czołowych, zała­du­nek i roz­ła­du­nek samo­cho­dów dostaw­czych i ich pra­wi­dło­we zabezpieczenie, kon­tro­lę...

Brygadzista w Dziale Produkcji

Brygadzista w Dziale Produkcji Chce­my Cię poznać, jeśli: posia­dasz umie­jęt­no­ści pla­no­wa­nia, usta­la­nia prio­ry­te­tów i dele­go­wa­nia zadań, potra­fisz kie­ro­wać zespo­łem pracowników, potra­fisz sku­tecz­nie reali­zo­wać zadania, posia­dasz...

Pracownik produkcji sezonowej

Pracownik produkcji sezonowej Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: bie­żą­cą obsłu­gę pro­duk­cji, pra­cę przy prze­ro­bie owo­ców i warzyw, pako­wa­nie owo­ców i warzyw. Od kan­dy­da­tów ocze­ku­je­my:...
Bieg po życie 2018

Bieg po życie 2018

Bieg po życie 2018 Sil­ny mróz nie prze­szko­dził, a na star­cie Bie­gu po Życie sta­wi­ło się nie­mal 100 osób. W dniu 25.02.2018 odbył się cha­ry­ta­tyw­ny “Bieg po życie”, któ­re­go celem była popu­la­ry­za­cja ogól­no­pol­skiej akcji “Bie­gam...