Naszą fir­mę two­rzą wyjąt­ko­wi i nie­po­wta­rzal­ni ludzie. Każ­de­go dnia dużo się u nas dzie­je i nie­ustan­nie się dosko­na­li­my. Dąży­my do tego, aby być atrak­cyj­nym miej­scem pra­cy dla osób ambit­nych i pro­fe­sjo­nal­nych. W chwi­li obec­nej poszu­ku­je­my kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko:

Technolog

12 Lip, 2019

Ofe­ru­je­my:

 • zatrud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę o pra­cę,
 • szan­sę wdra­ża­nia wła­snych pomy­słów,
 • cie­ka­wą pra­cę na odpo­wie­dzial­nym sta­no­wi­sku w fir­mie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na ryn­ku,
 • moż­li­wość roz­wo­ju zawo­do­we­go,
 • miłą atmos­fe­rę pra­cy,
 • atrak­cyj­ne warun­ki zatrud­nie­nia pro­mu­ją­ce zaan­ga­żo­wa­nie i inno­wa­cyj­ność.

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za:

 • opra­co­wy­wa­nie doku­men­ta­cji tech­no­lo­gicz­nej (recep­tu­ry, spe­cy­fi­ka­cje, kar­ty pro­duk­tu),
 • oce­nę zgod­no­ści pro­duk­tów ze spe­cy­fi­ka­cją,
 • pro­jek­to­wa­nie nowych pro­duk­tów oraz moder­ni­za­cja obec­nych,
 • nad­zór nad wdra­ża­niem nowych pro­duk­tów oraz tech­no­lo­gii,
 • pozy­ski­wa­nie i testo­wa­nie nowych tech­no­lo­gii pro­duk­cji oraz surow­ców,
 • moni­to­ro­wa­nie ryn­ku w obsza­rze roz­wo­ju nowych pro­duk­tów.

Od kan­dy­da­tów ocze­ku­je­my:

 • wykształ­ce­nia mini­mum śred­nie­go,
 • zna­jo­mo­ści MS Offi­ce,
 • dys­po­zy­cyj­no­ści, umie­jęt­no­ści orga­ni­zo­wa­nia pra­cy wła­snej,
 • odpo­wie­dzial­no­ści, uczci­wo­ści, pra­co­wi­to­ści i zaan­ga­żo­wa­nia,
 • samo­dziel­no­ści i ini­cja­ty­wy w dzia­ła­niu.

Dodat­ko­wy­mi atu­ta­mi będą:

 • pra­wo jaz­dy kat. B,
 • zna­jo­mość rysun­ku tech­nicz­ne­go.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o zapo­zna­nie się z tre­ścią poli­ty­ki pry­wat­no­ści oraz tre­ścią klau­zu­li infor­ma­cyj­nej doty­czą­cej prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz wyra­że­nie zgo­dy na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych w celu prze­pro­wa­dze­nia obec­ne­go pro­ce­su rekru­ta­cji, pro­wa­dzo­ne­go przez RUN-Chłod­nia we Wło­cław­ku Sp. z o.o., zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, zwa­ne­go dalej: RODO), na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a RODO — dobro­wol­nej zgo­dy i prze­sła­nie CV na adres e‑mail: kadry@runchlodnia.com.pl

Uprzej­mie infor­mu­je­my, iż skon­tak­tu­je­my się tyl­ko z wybra­ny­mi kan­dy­da­ta­mi.