Dla społeczności

Wspie­ra­my cha­ry­ta­tyw­nie m.in. Fun­da­cje Caie­ta­no­us, mło­dzie­żo­we klu­by pił­kar­skie, koszy­kar­skie oraz kara­te. Orga­ni­zu­je­my wyciecz­ki szkol­ne po zakła­dzie, prak­ty­ki dla uczniów oraz sta­że zawo­do­we.

 

Anwil Półmaraton 2017

RUN Chłod­nia wśród spon­so­rów ANWIL Wło­cła­wek Pół­ma­ra­ton.