Technolog

Technolog Oferujemy: — zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, — szansę wdrażania własnych pomysłów, — ciekawą pracę na odpowiedzialnym stanowisku w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, — możliwość rozwoju zawodowego, — miłą atmosferę pracy, — atrakcyjne warunki...

Pracownik produkcji

Pracownik produkcji ​Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: prace manualne przy produkcji wyrobów garmażeryjnych, pakowanie wyrobów garmażeryjnych, ewidencjonowanie produktu w trakcie procesu produkcyjnego, ocenianie produktu pod katem jakości,...

Maszynista maszynowni chłodniczej

Maszynista maszynowni chłodniczej Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie przede wszystkim odpowiedzialna za: obsługa, konserwowanie i remontowanie istniejącej instalacji maszynowni chłodniczej, sterowanie pracą urządzeń instalacji chłodniczej, diagnozowanie,...

Pracownik produkcji — operator wózka widłowego

Pracownik produkcji — operator wózka widłowego Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie przede wszystkim odpowiedzialna za: transport za pomocą wózka widłowego surowców i produktów na produkcji, bieżąca obsługa produkcji. Od kandydatów oczekujemy: uczciwości,...

Elektryk w Dziale Utrzymania Ruchu

Elektryk w Dziale Utrzymania Ruchu Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie przede wszystkim odpowiedzialna za: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania powierzonego parku maszynowego i ciągłości w utrzymaniu ruchu, usuwanie awarii maszyn i urządzeń produkcyjnych,...

Mechanik w Dziale Utrzymania Ruchu

Mechanik w Dziale Utrzymania Ruchu Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: zapew­nie­nie pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia powie­rzo­ne­go par­ku maszy­no­we­go i cią­gło­ści...

Magazynier

Magazynier Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: obsłu­gę wóz­ków widło­wych bocz­nych, czołowych, zała­du­nek i roz­ła­du­nek samo­cho­dów dostaw­czych i ich pra­wi­dło­we zabezpieczenie, kon­tro­lę...

Pracownik produkcji sezonowej

Pracownik produkcji sezonowej Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: bie­żą­cą obsłu­gę pro­duk­cji, pra­cę przy prze­ro­bie owo­ców i warzyw, pako­wa­nie owo­ców i warzyw. Od kan­dy­da­tów ocze­ku­je­my:...
Bieg po życie 2018

Bieg po życie 2018

Bieg po życie 2018 Sil­ny mróz nie prze­szko­dził, a na star­cie Bie­gu po Życie sta­wi­ło się nie­mal 100 osób. W dniu 25.02.2018 odbył się cha­ry­ta­tyw­ny “Bieg po życie”, któ­re­go celem była popu­la­ry­za­cja ogól­no­pol­skiej akcji “Bie­gam...