Samodzielny elektromechanik w Dziale Utrzymania Ruchu

Samodzielny elektromechanik w Dziale Utrzymania Ruchu Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: zapew­nie­nie pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia powie­rzo­ne­go par­ku maszy­no­we­go i cią­gło­ści...

Pracownik produkcji

Pracownik produkcji ​ Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: pra­ce manu­al­ne przy pro­duk­cji wyro­bów garmażeryjnych, pako­wa­nie wyro­bów garmażeryjnych, ewi­den­cjo­no­wa­nie pro­duk­tu w trak­cie pro­ce­su produkcyjnego,...

Pracownik produkcji — operator wózka widłowego

Pracownik produkcji — operator wózka widłowego Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: trans­port za pomo­cą wóz­ka widło­we­go surow­ców i pro­duk­tów na produkcji, bie­żą­ca obsłu­ga produkcji. Od...

Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska

Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: zapew­nie­nie prze­strze­ga­nia prze­pi­sów bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pra­cy poprzez nad­zór, kon­tro­lę i doradz­two w tym...

Kontroler Jakości

Kontroler Jakości Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: oce­nę jako­ścio­wą przyj­mo­wa­nych surow­ców i towa­rów i wyro­bów goto­wych nad­zór jako­ścio­wy nad pro­ce­sa­mi pro­duk­cyj­ny­mi oraz obsza­ra­mi...

Brygadzista w Dziale Produkcji

Brygadzista w Dziale Produkcji Chce­my Cię poznać, jeśli: posia­dasz umie­jęt­no­ści pla­no­wa­nia, usta­la­nia prio­ry­te­tów i dele­go­wa­nia zadań, potra­fisz kie­ro­wać zespo­łem pracowników, potra­fisz sku­tecz­nie reali­zo­wać zadania, posia­dasz...

Pracownik produkcji sezonowej

Pracownik produkcji sezonowej Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: bie­żą­cą obsłu­gę pro­duk­cji, pra­cę przy prze­ro­bie owo­ców i warzyw, pako­wa­nie owo­ców i warzyw. Od kan­dy­da­tów ocze­ku­je­my:...

Hydraulik w Dziale Utrzymania Ruchu

Hydraulik w Dziale Utrzymania Ruchu Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: mon­taż, remont i napra­wa insta­la­cji hydrau­licz­nych, mon­taż i wymia­na arma­tu­ry, uszczel­nia­nie rur, bia­ły mon­taż,...
Bieg po życie 2018

Bieg po życie 2018

Bieg po życie 2018 Sil­ny mróz nie prze­szko­dził, a na star­cie Bie­gu po Życie sta­wi­ło się nie­mal 100 osób. W dniu 25.02.2018 odbył się cha­ry­ta­tyw­ny “Bieg po życie”, któ­re­go celem była popu­la­ry­za­cja ogól­no­pol­skiej akcji “Bie­gam...