Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: prze­glą­dy tech­nicz­ne insta­la­cji elek­trycz­nych, kon­ser­wa­cji insta­la­cji elek­trycz­nych, napra­wę insta­la­cji elek­trycz­nych, pro­jek­to­wa­nie insta­la­cji elek­trycz­nych, demon­taż i mon­taż insta­la­cji elek­trycz­nych,…

czy­taj dalej