Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: two­rze­nie i pro­wa­dze­nie akt oso­bo­wych, spo­rzą­dza­nie doku­men­tów kadro­wych dla pra­cow­ni­ków w związ­ku z nawią­zy­wa­niem, trwa­niem i roz­wią­zy­wa­niem sto­sun­ku pra­cy, pro­wa­dze­nie bie­żą­cych spraw zwią­za­nych z…

czy­taj dalej