POLITYKA PRYWATNOŚCI

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNAZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Infor­mu­je­my, iż zgod­nie z art. 13 ust. 1 i 2 roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwa­nym dalej RODO,

1. admi­ni­stra­to­rem Pani/Pana danych oso­bo­wych będzie “RUN-Chłod­nia we Wło­cław­ku” spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzi­bą we Wło­cław­ku, ul. Wyso­ka 14, 87–800 Wło­cła­wek, wpi­sa­na do Reje­stru Przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Rejo­no­wy w Toru­niu VII Wydział Gospo­dar­czy pod nume­rem KRS 0000026524, NIP 8882420807, tel. 54 412–39-25, e‑mail runchlodnia@runchlodnia.com.pl (zwa­na dalej Administratorem);
2. Powo­ła­li­śmy Inspek­to­ra ochro­ny danych, z któ­rym moż­na skon­tak­to­wać się pod adre­sem e‑mail: iod@runchlodnia.com.pl lub kore­spon­den­cyj­nie pod adre­sem sie­dzi­by Administratora;
3. Pani/Pana dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne będą w celu:
a. w celu reali­za­cji zawar­tej umo­wy, zaś pod­sta­wą jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO — nie­zbęd­ność do wyko­na­nia umo­wy, któ­rej jesteś stro­ną, do cza­su wyga­śnię­cia tej, z tym zastrze­że­niem, że cza­sa­mi dane te mogą być prze­twa­rza­ne rów­nież po wyga­śnię­ciu umo­wy, jed­nak wyłącz­nie, jeże­li jest to dozwo­lo­ne lub wyma­ga­ne w świe­tle obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa np. prze­twa­rza­nie w związ­ku z docho­dze­nia rosz­czeń, roz­li­cze­nia­mi, obsłu­gi rekla­ma­cji i reali­za­cji upraw­nień konsumenckich
b. w celach zwią­za­nych z roz­li­cze­nia­mi podat­ko­wy­mi i reali­za­cją innych obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów pra­wa, w tym obo­wiąz­ków spra­woz­daw­czych, zaś pod­sta­wą jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO — nie­zbęd­ność do wypeł­nie­nia obo­wiąz­ku praw­ne­go cią­żą­ce­go na Administratorze;
c. bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu tele­fo­nicz­ne­go lub elek­tro­nicz­ne­go w związ­ku z wyko­na­niem zawar­tych umów, obsłu­gą sprze­da­ży lub reali­za­cją zamó­wień, na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na pod­sta­wie Pani/Pana dobro­wol­nej zgody;
d. w celu reali­za­cji Pani/Pana praw, aktu­ali­za­cji Pani/Pana danych, pro­wa­dze­nia bazy klien­tów łączą­cej dane z róż­nych sys­te­mów i źró­deł, na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su Administratora,
e. w celach archi­wal­nych (dowo­do­wych) oraz w celu zabez­pie­cze­nia infor­ma­cji na wypa­dek praw­nej potrze­by wyka­za­nia fak­tów, ewen­tu­al­ne­go usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny przed rosz­cze­nia­mi, na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su Administratora;
f. w celu mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go, w tym prze­sy­ła­nia infor­ma­cji o pro­duk­tach, pro­mo­cjach i świad­czo­nych usłu­gach oraz skła­da­nia ofert i pro­po­zy­cji zawar­cia umo­wy i w tym zakre­sie do bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu elek­tro­nicz­ne­go za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej (e‑mail) lub kon­tak­tu tele­fo­nicz­ne­go na poda­ny prze­ze numer tele­fo­nu, na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na pod­sta­wie Pani/Pana dobro­wol­nej zgody;
4. Pani/Pana dane oso­bo­we mogą być prze­twa­rza­ne na zasa­dzie powie­rze­nia prze­twa­rza­nia przez nastę­pu­ją­ce pod­mio­ty: spół­ki powią­za­ne kapi­ta­ło­wo z Admi­ni­stra­to­rem mają­ce sie­dzi­bę w Pol­sce, usłu­go­daw­cy świad­czą­cy dla nas usłu­gi z zakre­su: doradz­twa pro­duk­cyj­ne­go, prze­pi­sów prze­ciw­po­ża­ro­wych, roz­wo­ju pro­duk­tu, obsłu­gi i ser­wi­su IT;Jeżeli doj­dzie do powie­rze­nia Pani/Pana danych innym pod­mio­tom, nie­zwłocz­nie Panią/Pana o tym poin­for­mu­je­my poprzez wia­do­mość elek­tro­nicz­ną, tele­fo­nicz­ną lub komu­ni­kat na stro­nie internetowej.
5. Admi­ni­stra­tor infor­mu­je, iż w celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa osób i mie­nia na tere­nie swe­go przed­się­bior­stwa, w tym bez­pie­czeń­stwa swych pra­cow­ni­ków, pro­wa­dzi moni­to­ring wizyj­ny obej­mu­ją­cy teren pose­sji i budyn­ków znaj­du­ją­cych się przy ul. Wyso­kiej 14 we Wło­cław­ku. Sto­sow­ne infor­ma­cje gra­ficz­ne i tek­sto­we o pro­wa­dzo­nym moni­to­rin­gu wizyj­nym znaj­du­ją się przy bra­mie wjaz­do­wej oraz przy wej­ściu na teren nie­ru­cho­mo­ści oraz przy wej­ściach do budyn­ków, więc korzy­sta­jąc z naszych usług lub prze­by­wa­jąc na tere­nie w/w nie­ru­cho­mo­ści i na tere­nie przed­się­bior­stwa jed­no­cze­śnie zga­dza się Pani/Pan na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w posta­ci Pani/Pana wizerunku.
6. Prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w posta­ci wize­run­ku osób wyni­ka z praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów Admi­ni­stra­to­ra tj. zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa pra­cow­ni­ków i Klien­tów przed­się­bior­stwa, ich mie­nia oraz roz­strzy­ga­nia spo­rów, docho­dze­nia rosz­czeń i roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji, na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res Administratora,
7. Dane oso­bo­we w posta­ci wize­run­ku będą lub mogą być prze­ka­za­ne jedy­nie pod­mio­tom upraw­nio­nym do ich uzy­ska­nia na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa, tj. orga­nom ści­ga­nia, sądom lub orga­nom admi­ni­stra­cji publicz­nej. Dostęp do nagrań moni­to­rin­gu pod­le­ga ści­słe­mu ogra­ni­cze­niu i kontroli.
8. Nagra­nia moni­to­rin­gu będą prze­cho­wy­wa­ne do cza­su nad­pi­sa­nia nagrań moni­to­rin­gu, nie dłu­żej jed­nak niż przez okres 3 (trzech) miesięcy.
9. Pani/Pana dane oso­bo­we nie będą prze­ka­zy­wa­ne do pań­stwa trze­cie­go (kra­ju spo­za Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go) lub orga­ni­za­cji międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane oso­bo­we (oprócz nagrań z moni­to­rin­gu) będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres:
a) 10 lat dla danych doty­czą­cych kon­tra­hen­tów oraz dla trans­ak­cji kup­na sprze­da­ży z oso­ba­mi fizycznymi,
b) 50 lat dla danych oso­bo­wych pra­cow­ni­ków fir­my, od dnia ich prze­ka­za­nia. Po upły­wie okre­su prze­cho­wy­wa­nia Pani/Pana dane oso­bo­we zosta­ną usu­nię­te z sys­te­mów infor­ma­tycz­nych Admi­ni­stra­to­ra, zaś doku­men­ty w for­mie papie­ro­wej zosta­ną zniszczone;
11.posiada Pani/Pan pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oraz pra­wo ich sprostowania,
12. posia­da Pani/Pan pra­wo żąda­nia usu­nię­cia Pani/Pana danych oso­bo­wych w każ­dym czasie,
13. posia­da Pani/Pan pra­wo do żąda­nia ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia Pani/Pana danych osobowych,
14. posia­da Pani/Pan pra­wo do prze­no­sze­nia danych w powszech­nie uży­wa­nym for­ma­cie pozwa­la­ją­cym np. na wydru­ko­wa­nie lub zapi­sa­nie w pamię­ci komputera,
15. posia­da Pani/Pan pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec dal­sze­go prze­twa­rza­nia danych,
16. Każ­de z upraw­nie­niach wymie­nio­nych w punk­tach od 11 do 15 może Pani/Pan zre­ali­zo­wać poprzez prze­sła­nie odpo­wied­nie­go wnio­sku w for­mie pisem­nej na adres sie­dzi­by Admi­ni­stra­to­ra z dopi­skiem dane oso­bo­we lub w for­mie elek­tro­nicz­nej poprzez prze­sła­nie wia­do­mo­ści e‑mail na adres: iod@runchlodnia.com.pl,
17. posia­da Pani/Pan pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy na ich prze­twa­rza­nie w dowol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy wyra­żo­nej przed jej cof­nię­ciem. Oświad­cze­nie o cof­nię­ciu zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych moż­na zło­żyć w for­mie pisem­nej, prze­sy­ła­jąc je na adres sie­dzi­by Admi­ni­stra­to­ra z dopi­skiem dane oso­bo­we lub w for­mie elek­tro­nicz­nej poprzez prze­sła­nie wia­do­mo­ści e‑mail na adres: iod@runchlodnia.com.pl,
18. posia­da Pani/Pan pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, gdy uzna Pani/Pan, iż prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych Pani/Pana doty­czą­cych naru­sza prze­pi­sy RODO;
19. Pani/Pana dane oso­bo­we prze­ka­zu­je Pani/Pan w spo­sób cał­ko­wi­cie dobro­wol­ny. W razie bra­ku uzu­peł­nie­nia wyma­ga­nych pól for­mu­la­rza lub bra­ku pod­pi­su pod for­mu­la­rzem lub bra­ku poda­nia danych nie­zbęd­nych do zawar­cia umo­wy, nie będzie­my mogli świad­czyć usług na Pani/Pana rzecz. Nato­miast w przy­pad­ku bra­ku wska­za­nia adre­su e‑mail lub nume­ru tele­fo­nu nie będzie­my mogli się z Panią/Panem skon­tak­to­wać mailo­wo lub tele­fo­nicz­nie w związ­ku z wyko­na­niem umo­wy lub w innych przy­pad­kach zwią­za­nych ze świad­cze­niem usług wyko­na­niem umów lub dzia­ła­nia­mi marketingowymi.

Klauzula informacyjna dot. Przetwarzania danych

..