For community

We sup­port cha­ri­ty, among others Caie­ta­no­us foun­da­tions, youth foot­ball, basket­ball and kara­te clubs. We orga­ni­ze scho­ol trips aro­und the plant and prac­ti­ce and appren­ti­ce­ships for stu­dents.

Specjalista ds. obsługi klienta

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za:kompleksowe nad­zo­ro­wa­nie i reali­zo­wa­nie zamó­wień klientów,skuteczne komu­ni­ko­wa­nie potrzeb klien­tów wszyst­kim dzia­łom firmy,dopilnowanie ter­mi­no­wo­ści i kom­plet­no­ści dostaw,zapewnienie naj­wyż­szej jako­ści…

Specjalista ds. kadr i płac

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za:tworzenie i pro­wa­dze­nie akt pracowniczych,sporządzanie doku­men­tów kadro­wych dla pra­cow­ni­ków w związ­ku z nawią­zy­wa­niem, trwa­niem i roz­wią­zy­wa­niem sto­sun­ku pracy,prowadzenie bie­żą­cych spraw zwią­za­nych z…

Specjalista ds. zaopatrzenia

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: zama­wia­nie surow­ców do pro­duk­cji, mate­ria­łów eksploatacyjnych,budowanie dłu­go­fa­lo­wych rela­cji z dostaw­ca­mi w opar­ciu o dba­łość o wize­ru­nek firmy,ocenę dostaw­ców pod wzglę­dem jako­ści,…

Maszynista Chłodniczy

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za:obsługę i nad­zór nad popraw­nym funk­cjo­no­wa­niem maszyn i urzą­dzeń wcho­dzą­cych w skład insta­la­cji chłodniczych,wykonywanie prze­glą­dów pre­wen­cyj­nych maszyn i urządzeń,utrzymywanie popraw­nej pra­cy urzą­dzeń…

Młodszy Magazynier

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: roz­ła­du­nek i zała­du­nek towa­rów, kom­ple­to­wa­nie wysy­łek zgod­nie z wytycz­ny­mi, obsłu­gę hal pro­duk­cyj­nych, utrzy­ma­nie czy­sto­ści w maga­zy­nie. Od kan­dy­da­tów ocze­ku­je­my: uczci­wo­ści, pra­co­wi­to­ści i zaan­ga­żo­wa­nia,…

Elektryk Utrzymania Ruchu

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: prze­glą­dy tech­nicz­ne insta­la­cji elek­trycz­nych, kon­ser­wa­cji insta­la­cji elek­trycz­nych, napra­wę insta­la­cji elek­trycz­nych, pro­jek­to­wa­nie insta­la­cji elek­trycz­nych, demon­taż i mon­taż insta­la­cji elek­trycz­nych,…

Specjalista ds. kadr i płac

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: two­rze­nie i pro­wa­dze­nie akt oso­bo­wych, spo­rzą­dza­nie doku­men­tów kadro­wych dla pra­cow­ni­ków w związ­ku z nawią­zy­wa­niem, trwa­niem i roz­wią­zy­wa­niem sto­sun­ku pra­cy, pro­wa­dze­nie bie­żą­cych spraw zwią­za­nych z…

Bieg po życie 2018

Bieg po życie 2018

Sil­ny mróz nie prze­szko­dził, a na star­cie “Bie­gu po Życie” sta­wi­ło się nie­mal 100 osób. W dniu 25.02.2018 odbył się cha­ry­ta­tyw­ny “Bieg po życie”, któ­re­go celem była popu­la­ry­za­cja ogól­no­pol­skiej akcji “Bie­gam dobrze”, w któ­rym wzię­li udział wło­cław­scy bie­ga­cze.

Anwil Półmaraton 2017

Anwil Półmaraton 2017

Anwil Pół­ma­ra­ton 2017 RUN Chłod­nia wśród spon­so­rów ANWIL Wło­cła­wek Pół­ma­ra­ton.   Lin­ki: http://www.anwilpolmaratonwloclawek.pl/ https://www.facebook.com/Anwilpolmaratonwloclawek < powrót