For community

We sup­port cha­ri­ty, among others Caie­ta­no­us foun­da­tions, youth foot­ball, basket­ball and kara­te clubs. We orga­ni­ze scho­ol trips aro­und the plant and prac­ti­ce and appren­ti­ce­ships for stu­dents.

Brygadzista w Dziale Produkcji

Naszą fir­mę two­rzą wyjąt­ko­wi i nie­po­wta­rzal­ni ludzie. Każ­de­go dnia dużo się u nas dzie­je i nie­ustan­nie się dosko­na­li­my. Dąży­my do tego, aby być atrak­cyj­nym miej­scem pra­cy dla osób ambit­nych i pro­fe­sjo­nal­nych. W chwi­li obec­nej poszu­ku­je­my kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko:…

Specjalista ds. personalnych

Naszą fir­mę two­rzą wyjąt­ko­wi i nie­po­wta­rzal­ni ludzie. Każ­de­go dnia dużo się u nas dzie­je i nie­ustan­nie się dosko­na­li­my. Dąży­my do tego, aby być atrak­cyj­nym miej­scem pra­cy dla osób ambit­nych i pro­fe­sjo­nal­nych. W chwi­li obec­nej poszu­ku­je­my kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko:…

Pracownik Produkcji Sezonowej

Naszą fir­mę two­rzą wyjąt­ko­wi i nie­po­wta­rzal­ni ludzie. Każ­de­go dnia dużo się u nas dzie­je i nie­ustan­nie się dosko­na­li­my. Dąży­my do tego, aby być atrak­cyj­nym miej­scem pra­cy dla osób ambit­nych i pro­fe­sjo­nal­nych. W chwi­li obec­nej poszu­ku­je­my kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko:…

Technolog

Naszą fir­mę two­rzą wyjąt­ko­wi i nie­po­wta­rzal­ni ludzie. Każ­de­go dnia dużo się u nas dzie­je i nie­ustan­nie się dosko­na­li­my. Dąży­my do tego, aby być atrak­cyj­nym miej­scem pra­cy dla osób ambit­nych i pro­fe­sjo­nal­nych. W chwi­li obec­nej poszu­ku­je­my kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko:…

Kontroler Jakości

Naszą fir­mę two­rzą wyjąt­ko­wi i nie­po­wta­rzal­ni ludzie. Każ­de­go dnia dużo się u nas dzie­je i nie­ustan­nie się dosko­na­li­my. Dąży­my do tego, aby być atrak­cyj­nym miej­scem pra­cy dla osób ambit­nych i pro­fe­sjo­nal­nych. W chwi­li obec­nej poszu­ku­je­my kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko:…

Elektryk Utrzymania Ruchu

Naszą fir­mę two­rzą wyjąt­ko­wi i nie­po­wta­rzal­ni ludzie. Każ­de­go dnia dużo się u nas dzie­je i nie­ustan­nie się dosko­na­li­my. Dąży­my do tego, aby być atrak­cyj­nym miej­scem pra­cy dla osób ambit­nych i pro­fe­sjo­nal­nych. W chwi­li obec­nej poszu­ku­je­my kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko:…

Pracownik produkcji

Naszą fir­mę two­rzą wyjąt­ko­wi i nie­po­wta­rzal­ni ludzie. Każ­de­go dnia dużo się u nas dzie­je i nie­ustan­nie się dosko­na­li­my. Dąży­my do tego, aby być atrak­cyj­nym miej­scem pra­cy dla osób ambit­nych i pro­fe­sjo­nal­nych. W chwi­li obec­nej poszu­ku­je­my kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko:…

Bieg po życie 2018

Bieg po życie 2018

Sil­ny mróz nie prze­szko­dził, a na star­cie “Bie­gu po Życie” sta­wi­ło się nie­mal 100 osób. W dniu 25.02.2018 odbył się cha­ry­ta­tyw­ny “Bieg po życie”, któ­re­go celem była popu­la­ry­za­cja ogól­no­pol­skiej akcji “Bie­gam dobrze”, w któ­rym wzię­li udział wło­cław­scy bie­ga­cze.

Anwil Półmaraton 2017

Anwil Półmaraton 2017

Anwil Pół­ma­ra­ton 2017 RUN Chłod­nia wśród spon­so­rów ANWIL Wło­cła­wek Pół­ma­ra­ton.   Lin­ki: http://www.anwilpolmaratonwloclawek.pl/ https://www.facebook.com/Anwilpolmaratonwloclawek < powrót