For community

We sup­port cha­ri­ty, among others Caie­ta­no­us foun­da­tions, youth foot­ball, basket­ball and kara­te clubs. We orga­ni­ze scho­ol trips aro­und the plant and prac­ti­ce and appren­ti­ce­ships for stu­dents.

Pracownik produkcji

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za:ewidencjonowanie pro­duk­tu w trak­cie pro­ce­su produkcyjnego,pobieranie prób i oce­nia­nie pro­duk­tu pod katem jako­ści, zgod­nie ze spe­cy­fi­ka­cją technologiczną.Od kan­dy­da­tów oczekujemy:uczciwości, pra­co­wi­to­ści i…

Kontroler Jakości

Zatrud­nio­na oso­ba będzie pod­le­gać bez­po­śred­nio Mana­ge­ro­wi ds. Jako­ściO­so­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za:- prze­strze­ga­nie wyma­gań jako­ścio­wych przyj­mo­wa­nych surow­ców i towa­rów,- nad­zór jako­ścio­wy pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych, wyro­bów oraz hal…

Elektryk Utrzymania Ruchu

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za:- zapew­nie­nie spraw­no­ści urzą­dzeń w zakre­sie elek­trycz­nym i mecha­nicz­nym,- usu­wa­nie awa­rii maszyn i urzą­dzeń pro­duk­cyj­nych,- wyko­ny­wa­nie bie­żą­cych napraw,- kon­ser­wa­cja i prze­glą­dy maszyn,-…

Specjalista ds. obsługi klienta

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za:kompleksowe nad­zo­ro­wa­nie i reali­zo­wa­nie zamó­wień klientów,skuteczne komu­ni­ko­wa­nie potrzeb klien­tów wszyst­kim dzia­łom firmy,dopilnowanie ter­mi­no­wo­ści i kom­plet­no­ści dostaw,zapewnienie naj­wyż­szej jako­ści…

Specjalista ds. kadr i płac

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za:tworzenie i pro­wa­dze­nie akt pracowniczych,sporządzanie doku­men­tów kadro­wych dla pra­cow­ni­ków w związ­ku z nawią­zy­wa­niem, trwa­niem i roz­wią­zy­wa­niem sto­sun­ku pracy,prowadzenie bie­żą­cych spraw zwią­za­nych z…

Specjalista ds. zaopatrzenia

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: zama­wia­nie surow­ców do pro­duk­cji, mate­ria­łów eksploatacyjnych,budowanie dłu­go­fa­lo­wych rela­cji z dostaw­ca­mi w opar­ciu o dba­łość o wize­ru­nek firmy,ocenę dostaw­ców pod wzglę­dem jako­ści,…

Maszynista Chłodniczy

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za:obsługę i nad­zór nad popraw­nym funk­cjo­no­wa­niem maszyn i urzą­dzeń wcho­dzą­cych w skład insta­la­cji chłodniczych,wykonywanie prze­glą­dów pre­wen­cyj­nych maszyn i urządzeń,utrzymywanie popraw­nej pra­cy urzą­dzeń…

Młodszy Magazynier

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: roz­ła­du­nek i zała­du­nek towa­rów, kom­ple­to­wa­nie wysy­łek zgod­nie z wytycz­ny­mi, obsłu­gę hal pro­duk­cyj­nych, utrzy­ma­nie czy­sto­ści w maga­zy­nie. Od kan­dy­da­tów ocze­ku­je­my: uczci­wo­ści, pra­co­wi­to­ści i zaan­ga­żo­wa­nia,…

Specjalista ds. kadr i płac

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: two­rze­nie i pro­wa­dze­nie akt oso­bo­wych, spo­rzą­dza­nie doku­men­tów kadro­wych dla pra­cow­ni­ków w związ­ku z nawią­zy­wa­niem, trwa­niem i roz­wią­zy­wa­niem sto­sun­ku pra­cy, pro­wa­dze­nie bie­żą­cych spraw zwią­za­nych z…