For community

We sup­port cha­ri­ty, among others Caie­ta­no­us foun­da­tions, youth foot­ball, basket­ball and kara­te clubs. We orga­ni­ze scho­ol trips aro­und the plant and prac­ti­ce and appren­ti­ce­ships for stu­dents.

Sztaplarz — operator wózka widłowego

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: trans­port za pomo­cą wóz­ka widło­we­go surow­ców i pro­duk­tów na pro­duk­cji, bie­żą­ca obsłu­ga pro­duk­cji. Od kan­dy­da­tów ocze­ku­je­my: uczci­wo­ści, pra­co­wi­to­ści i zaan­ga­żo­wa­nia, odpo­wie­dzial­no­ści,…

Pracownik produkcji sezonowej

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: bie­żą­cą obsłu­gę pro­duk­cji, pra­cę przy prze­ro­bie owo­ców i warzyw, pako­wa­nie owo­ców i warzyw. Od kan­dy­da­tów ocze­ku­je­my: uczci­wo­ści, pra­co­wi­to­ści i zaan­ga­żo­wa­nia, umie­jęt­no­ści pra­cy w zespo­le,…

Elektryk w Dziale Utrzymania Ruchu

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: zapew­nie­nie spraw­no­ści urzą­dzeń w zakre­sie elek­trycz­nym, usu­wa­nie awa­rii maszyn i urzą­dzeń pro­duk­cyj­nych, wyko­ny­wa­nie bie­żą­cych napraw, kon­ser­wa­cja i prze­glą­dy maszyn, moder­ni­za­cja…

Brygadzista w Dziale Produkcji

Chce­my Cię poznać, jeśli: posia­dasz umie­jęt­no­ści pla­no­wa­nia, usta­la­nia prio­ry­te­tów i dele­go­wa­nia zadań, potra­fisz kie­ro­wać zespo­łem pra­cow­ni­ków, potra­fisz sku­tecz­nie reali­zo­wać zada­nia, posia­dasz doświad­cze­nie w pra­cy na podob­nym sta­no­wi­sku w obsza­rze pro­duk­cyj­nym…

Elektromechanik w Dziale Utrzymania Ruchu

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: zapew­nie­nie spraw­no­ści urzą­dzeń w zakre­sie elek­trycz­nym i mecha­nicz­nym, usu­wa­nie awa­rii maszyn i urzą­dzeń pro­duk­cyj­nych, wyko­ny­wa­nie bie­żą­cych napraw, kon­ser­wa­cja i prze­glą­dy maszyn,…

Pracownik produkcji

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: ewi­den­cjo­no­wa­nie pro­duk­tu w trak­cie pro­ce­su pro­duk­cyj­ne­go, pobie­ra­nie prób i oce­nia­nie pro­duk­tu pod katem jako­ści, zgod­nie ze spe­cy­fi­ka­cją tech­no­lo­gicz­ną. Od kan­dy­da­tów ocze­ku­je­my: uczci­wo­ści, pra­co­wi­to­ści…

Kontroler Jakości

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: oce­nę jako­ścio­wą przyj­mo­wa­nych surow­ców i towa­rów i wyro­bów goto­wych, nad­zór jako­ścio­wy nad pro­ce­sa­mi pro­duk­cyj­ny­mi oraz obsza­ra­mi pro­duk­cyj­ny­mi, pro­wa­dze­nie zapi­sów, reje­strów z wyko­na­nych badań oraz…

Specjalista ds. personalnych

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: ter­mi­no­we i pra­wi­dło­we spo­rzą­dza­nie list płac, pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji pła­co­wej, roz­li­cza­nie umów cywil­no­praw­nych, spo­rzą­dza­nie dekla­ra­cji PIT, PFRON, ZUS, reali­za­cję potrą­ceń z wyna­gro­dzeń zgod­nie z…

Bieg po życie 2018

Bieg po życie 2018

Sil­ny mróz nie prze­szko­dził, a na star­cie “Bie­gu po Życie” sta­wi­ło się nie­mal 100 osób. W dniu 25.02.2018 odbył się cha­ry­ta­tyw­ny “Bieg po życie”, któ­re­go celem była popu­la­ry­za­cja ogól­no­pol­skiej akcji “Bie­gam dobrze”, w któ­rym wzię­li udział wło­cław­scy bie­ga­cze.