Specjalista ds. personalnych

2 Sty, 2020

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za:
 • ter­mi­no­we i pra­wi­dło­we spo­rzą­dza­nie list płac,
 • pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji pła­co­wej,
 • roz­li­cza­nie umów cywil­no­praw­nych,
 • spo­rzą­dza­nie dekla­ra­cji PIT, PFRON, ZUS,
 • reali­za­cję potrą­ceń z wyna­gro­dzeń zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi,
 • spo­rzą­dza­nie doku­men­tów kadro­wych dla pra­cow­ni­ków w związ­ku z nawią­zy­wa­niem, trwa­niem i roz­wią­zy­wa­niem sto­sun­ku pra­cy,
 • pro­wa­dze­nie bie­żą­cych spraw zwią­za­nych z zatrud­nie­niem (urlo­py, zwol­nie­nia lekar­skie, bada­nia lekar­skie, zaświad­cze­nia o zatrud­nie­niu i wyna­gro­dze­niu, itp.),
 • obsłu­gę sys­te­mu kadro­wo-pła­co­we­go oraz pro­gra­mu Płat­nik,
 • two­rze­nie i pro­wa­dze­nie akt oso­bo­wych,
 • bada­nie potrzeb szko­le­nio­wych i orga­ni­za­cję szko­leń,
 • pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji ZFŚS,
 • bie­żą­ce moni­to­ro­wa­nie zmian w zakre­sie prze­pi­sów pra­wa pra­cy i wyna­gra­dza­nia,
 • przy­go­to­wy­wa­nie rapor­tów, spra­woz­dań i ana­liz kadro­wo-pła­co­wych.

Od kan­dy­da­tów ocze­ku­je­my:

 • uczci­wo­ści, pra­co­wi­to­ści i zaan­ga­żo­wa­nia,
 • dokład­no­ści i rze­tel­no­ści,
 • komu­ni­ka­tyw­no­ści i umie­jęt­ność budo­wa­nia rela­cji,
 • dobrej zna­jo­mo­ści pra­wa pra­cy oraz prze­pi­sów ZUS i usta­wy o PDOF,
 • zna­jo­mo­ści pro­gra­mu Płat­nik,
 • umie­jęt­no­ści efek­tyw­ne­go pla­no­wa­nia i orga­ni­zo­wa­nia pra­cy wła­snej,
 • samo­dziel­no­ści, ini­cja­ty­wy w dzia­ła­niu i otwar­to­ści na zmia­ny.

Dodat­ko­wy­mi atu­ta­mi będą:

 • zna­jo­mość prze­pi­sów doty­czą­cych zatrud­nia­nia cudzo­ziem­ców,
 • zna­jo­mość pro­gra­mu Impuls EVO,
 • dobra zna­jo­mość MS Offi­ce,
 • pra­wo jaz­dy kat. B.

Ofe­ru­je­my:

 • cie­ka­wą pra­cę na odpo­wie­dzial­nym sta­no­wi­sku w fir­mie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na ryn­ku,
 • szan­sę wdra­ża­nia wła­snych pomy­słów i samo­dziel­nej reali­za­cji wie­lu cie­ka­wych zadań,
 • przy­ja­zną atmos­fe­rę.
Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o zapo­zna­nie się z tre­ścią poli­ty­ki pry­wat­no­ści oraz tre­ścią klau­zu­li infor­ma­cyj­nej doty­czą­cej prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz wyra­że­nie zgo­dy na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych w celu prze­pro­wa­dze­nia obec­ne­go pro­ce­su rekru­ta­cji, pro­wa­dzo­ne­go przez RUN-Chłod­nia we Wło­cław­ku Sp. z o.o., zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, zwa­ne­go dalej: RODO), na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a RODO — dobro­wol­nej zgo­dy i prze­sła­nie CV na adres e‑mail: kadry@runchlodnia.com.pl

Uprzej­mie infor­mu­je­my, iż skon­tak­tu­je­my się tyl­ko z wybra­ny­mi kan­dy­da­ta­mi.