Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska

7 Lip, 2020

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za:

  • zapew­nie­nie prze­strze­ga­nia prze­pi­sów bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pra­cy poprzez nad­zór, kon­tro­lę i doradz­two w tym zakre­sie,
  • szko­le­nie pra­cow­ni­ków w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pra­cy,
  • uczest­ni­cze­nie w audy­tach obsza­rów i pro­ce­sów (po stro­nie audy­tu­ją­cej i audy­to­wa­nej),
  • udział w opra­co­wy­wa­niu oce­ny ryzy­ka zawo­do­we­go,
  • reali­za­cja obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z roz­po­rzą­dze­nia o służ­bie BHP,
  • podej­mo­wa­nie dzia­łań w zakre­sie ogra­ni­cze­nia wpły­wu czyn­ni­ków nie­bez­piecz­nych, szko­dli­wych i uciąż­li­wych w celu popra­wy warun­ków pra­cy,
  • repre­zen­to­wa­nie zakła­du przy czyn­no­ściach pro­wa­dzo­nych przez insty­tu­cje zewnętrz­ne (PIP, Sane­pid, PSP, UDT) zwią­za­nych z BHP,
  • koor­dy­no­wa­nie pro­jek­tów z zakre­su ochro­ny śro­do­wi­ska (gospo­dar­ka odpa­da­mi, wod­no-ście­ko­wa, emi­sje do powie­trza),
  • spo­rzą­dza­nie doku­men­ta­cji z zakre­su ochro­ny śro­do­wi­ska,
  • nad­zo­ro­wa­nie i wery­fi­ka­cja decy­zji / pozwo­leń doty­czą­cych odpa­dów oraz ich aktu­ali­zo­wa­nie zgod­nie z zapo­trze­bo­wa­niem,
  • opra­co­wy­wa­nie i aktu­ali­za­cja instruk­cji, zarzą­dzeń i pro­ce­dur, zwią­za­nych z reali­za­cją prze­pi­sów ochro­ny śro­do­wi­ska lub norm, udział w przy­go­to­wy­wa­niu ana­liz śro­do­wi­sko­wych,
  • wery­fi­ka­cja i bie­żą­ca kon­tro­la wyma­gań praw­nych z zakre­su ochro­ny śro­do­wi­ska na tere­nie zakła­du oraz prze­pro­wa­dza­nie szko­leń i audy­tów wewnętrz­nych,
  • przy­go­to­wy­wa­nie rapor­tów z zakre­su ochro­ny śro­do­wi­ska dla jed­no­stek wewnętrz­nych oraz insty­tu­cji zewnętrz­nych.

Ocze­ki­wa­nia:

  • wykształ­ce­nie wyż­sze o kie­run­ku lub spe­cjal­no­ści w zakre­sie BHP lub stu­dia pody­plo­mo­we w zakre­sie BHP,
  • kil­ku­let­nie­go doświad­cze­nie w fir­mie pro­duk­cyj­nej na sta­no­wi­sku BHP,
  • bar­dzo dobra zna­jo­mość prze­pi­sów BHP i p/poż, zna­jo­mość prze­pi­sów praw­nych z zakre­su ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki odpa­da­mi,
  • zna­jo­mość MS Offi­ce,
  • dys­po­zy­cyj­ność, umie­jęt­ność orga­ni­zo­wa­nia pra­cy wła­snej,
  • odpo­wie­dzial­ność, uczci­wość, pra­co­wi­tość i zaan­ga­żo­wa­nie,
  • samo­dziel­ność i ini­cja­ty­wa w dzia­ła­niu.

Dodat­ko­wy­mi atu­ta­mi będą:

  • pra­wo jaz­dy kat. B,
  • zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go.

Ofe­ru­je­my:

  • zatrud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę o pra­cę,
  • szan­sę wdra­ża­nia wła­snych pomy­słów,
  • cie­ka­wą pra­cę na odpo­wie­dzial­nym sta­no­wi­sku w fir­mie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na ryn­ku,
  • moż­li­wość roz­wo­ju zawo­do­we­go,
  • miłą atmos­fe­rę pra­cy,
  • atrak­cyj­ne warun­ki zatrud­nie­nia pro­mu­ją­ce zaan­ga­żo­wa­nie i inno­wa­cyj­ność.
Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o zapo­zna­nie się z tre­ścią poli­ty­ki pry­wat­no­ści oraz tre­ścią klau­zu­li infor­ma­cyj­nej doty­czą­cej prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz wyra­że­nie zgo­dy na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych w celu prze­pro­wa­dze­nia obec­ne­go pro­ce­su rekru­ta­cji, pro­wa­dzo­ne­go przez RUN-Chłod­nia we Wło­cław­ku Sp. z o.o., zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, zwa­ne­go dalej: RODO), na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a RODO — dobro­wol­nej zgo­dy i prze­sła­nie CV na adres e‑mail: kadry@runchlodnia.com.pl

Uprzej­mie infor­mu­je­my, iż skon­tak­tu­je­my się tyl­ko z wybra­ny­mi kan­dy­da­ta­mi.