Specjalista ds. Sprzedaży

20 Mar, 2018

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • reali­za­cję zamó­wień od klien­tów,
 • budo­wa­nie dłu­go­fa­lo­wych rela­cji z kon­tra­hen­ta­mi w opar­ciu o dba­łość o wize­ru­nek fir­my,
 • pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji han­dlo­wej,
 • wspar­cie w reali­za­cji pla­nu sprze­da­ży.
Od kandydatów oczekujemy:
 • uczci­wo­ści, pra­co­wi­to­ści i zaan­ga­żo­wa­nia,
 • łatwo­ści w nawią­zy­wa­niu kon­tak­tów biz­ne­so­wych, wyso­kiej kul­tu­ry oso­bi­stej,
 • umie­jęt­no­ści nego­cja­cyj­nych,
 • ana­li­tycz­ne­go myśle­nia,
 • umie­jęt­no­ści pla­no­wa­nia i orga­ni­zo­wa­nia pra­cy wła­snej,
 • umie­jęt­no­ści podej­mo­wa­nia samo­dziel­nych decy­zji, ini­cja­ty­wy w dzia­ła­niu,
 • umie­jęt­no­ści pra­cy zespo­ło­wej,
 • umie­jęt­no­ści dzia­ła­nia pod pre­sją cza­su,
 • zna­jo­mo­ści języ­ka angiel­skie­go pozwa­la­ją­cej na swo­bod­ną komu­ni­ka­cję.
Dodatkowymi atutami będą:
 • zna­jo­mość języ­ka rosyj­skie­go,
 • pra­wo jaz­dy kat. B,
 • dobra zna­jo­mość MS Offi­ce.
Oferujemy:
 • cie­ka­wą pra­cę na odpo­wie­dzial­nym sta­no­wi­sku w fir­mie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na ryn­ku,
 • moż­li­wość roz­wo­ju zawo­do­we­go,
 • szan­sę wdra­ża­nia wła­snych pomy­słów i samo­dziel­nej reali­za­cji wie­lu cie­ka­wych zadań,
 • przy­ja­zne śro­do­wi­sko pra­cy,
 • atrak­cyj­ne warun­ki wyna­gra­dza­nia pro­mu­ją­ce zaan­ga­żo­wa­nie i inno­wa­cyj­ność.

 

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o prze­sła­nie CV na adres e-mail: kadry@runchlodnia.com.pl i dopi­sa­nie klau­zu­li:

Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych zawar­tych w mojej ofer­cie pra­cy przez RUN-Chłod­nia we Wło­cław­ku Sp. z o.o. dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­ce­su rekru­ta­cji (zgod­nie z Usta­wą z dnia 29.08.1997 r. o Ochro­nie Danych Oso­bo­wych Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.)”

Uprzej­mie infor­mu­je­my, iż skon­tak­tu­je­my się tyl­ko z wybra­ny­mi kan­dy­da­ta­mi.