Elektryk Utrzymania Ruchu

8 Sie, 2018

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • prze­glą­dy tech­nicz­ne insta­la­cji elek­trycz­nych,
 • kon­ser­wa­cji insta­la­cji elek­trycz­nych,
 • napra­wę insta­la­cji elek­trycz­nych,
 • pro­jek­to­wa­nie insta­la­cji elek­trycz­nych,
 • demon­taż i mon­taż insta­la­cji elek­trycz­nych,
 • napra­wę maszyn i urzą­dzeń.
Od kandydatów oczekujemy:
 • mini­mum zawo­do­we­go wykształ­ce­nia,
 • doświad­cze­nia na podob­nym sta­no­wi­sku,
 • upraw­nie­nia “E” 1 kW,
 • umie­jęt­no­ści czy­ta­nia sche­ma­tów,
 • umie­jęt­no­ści dzia­ła­nia pod pre­sją cza­su, ana­li­zo­wa­nia sytu­acji oraz szyb­kie­go reago­wa­nia,
 • uczci­wo­ści, pra­co­wi­to­ści i zaan­ga­żo­wa­nia,
 • odpo­wie­dzial­no­ści, dokład­no­ści i rze­tel­no­ści,
 • umie­jęt­no­ści efek­tyw­ne­go pla­no­wa­nia i orga­ni­zo­wa­nia pra­cy wła­snej, dys­po­zy­cyj­no­ści,
 • samo­dziel­no­ści, ini­cja­ty­wy w dzia­ła­niu i otwar­to­ści na zmia­ny,
 • komu­ni­ka­tyw­no­ści i umie­jęt­no­ści budo­wa­nia rela­cji.
Dodatkowymi atutami będą:
 • upraw­nie­nia “E” 15 kW,
 • posia­da­nie badań sani­tar­no-epi­de­mio­lo­gicz­nych.
Oferujemy:
 • cie­ka­wą pra­cę na odpo­wie­dzial­nym sta­no­wi­sku w fir­mie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na ryn­ku,
 • moż­li­wość roz­wo­ju zawo­do­we­go,
 • szan­sę wdra­ża­nia wła­snych pomy­słów i samo­dziel­nej reali­za­cji wie­lu cie­ka­wych zadań,
 • przy­ja­zną atmos­fe­rę.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o zapo­zna­nie się z tre­ścią poli­ty­ki pry­wat­no­ści oraz tre­ścią klau­zu­li infor­ma­cyj­nej doty­czą­cej prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz wyra­że­nie zgo­dy na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych w celu prze­pro­wa­dze­nia obec­ne­go pro­ce­su rekru­ta­cji, pro­wa­dzo­ne­go przez RUN-Chłod­nia we Wło­cław­ku Sp. z o.o., zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, zwa­ne­go dalej: RODO), na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a RODO — dobro­wol­nej zgo­dy i prze­sła­nie CV na adres e-mail: kadry@runchlodnia.com.pl

 

Uprzej­mie infor­mu­je­my, iż skon­tak­tu­je­my się tyl­ko z wybra­ny­mi kan­dy­da­ta­mi.