Specjalista ds. obsługi klienta

11 Lut, 2019

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • kom­plek­so­we nad­zo­ro­wa­nie i reali­zo­wa­nie zamó­wień klien­tów,
 • sku­tecz­ne komu­ni­ko­wa­nie potrzeb klien­tów wszyst­kim dzia­łom fir­my,
 • dopil­no­wa­nie ter­mi­no­wo­ści i kom­plet­no­ści dostaw,
 • zapew­nie­nie naj­wyż­szej jako­ści ser­wi­su świad­czo­ne­go klien­tom fir­my,
 • w per­spek­ty­wie moż­li­wa samo­dziel­na sprze­daż.
Od kandydatów oczekujemy:
 • uczci­wo­ści i rze­tel­no­ści,
 • komu­ni­ka­tyw­nej zna­jo­mo­ści języ­ka angiel­skie­go i/lub nie­miec­kie­go,
 • umie­jęt­no­ści ana­li­tycz­ne­go myśle­nia,
 • umie­jęt­no­ści efek­tyw­ne­go dzia­ła­nia pod pre­sją cza­su,
 • goto­wo­ści do cięż­kiej pra­cy i dys­po­zy­cyj­no­ści,
 • dobrej orga­ni­za­cji pra­cy wła­snej,
 • umie­jęt­no­ści pra­cy zespo­ło­wej,
 • prak­tycz­nej zna­jo­mo­ści MS Offi­ce,
 • pra­wa jaz­dy kat. B.
Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane.
Oferujemy:
 • cie­ka­wą pra­cę na odpo­wie­dzial­nym sta­no­wi­sku w fir­mie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na ryn­ku,
 • szan­sę wdra­ża­nia wła­snych pomy­słów i samo­dziel­nej reali­za­cji wie­lu cie­ka­wych zadań,
 • przy­ja­zną atmos­fe­rę,
 • moż­li­wość roz­wo­ju zawo­do­we­go,
 • moż­li­wość kre­owa­nia wyni­ku Spół­ki,
 • sys­tem pre­mio­wy pro­mu­ją­cy inno­wa­cyj­ność i zaan­ga­żo­wa­nie.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o zapo­zna­nie się z tre­ścią poli­ty­ki pry­wat­no­ści oraz tre­ścią klau­zu­li infor­ma­cyj­nej doty­czą­cej prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz wyra­że­nie zgo­dy na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych w celu prze­pro­wa­dze­nia obec­ne­go pro­ce­su rekru­ta­cji, pro­wa­dzo­ne­go przez RUN-Chłod­nia we Wło­cław­ku Sp. z o.o., zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, zwa­ne­go dalej: RODO), na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a RODO — dobro­wol­nej zgo­dy i prze­sła­nie CV na adres e-mail: kadry@runchlodnia.com.pl

 

Uprzej­mie infor­mu­je­my, iż skon­tak­tu­je­my się tyl­ko z wybra­ny­mi kan­dy­da­ta­mi.