Specjalista ds. zaopatrzenia

10 Sty, 2019

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie przede wszystkim odpowiedzialna za: 
 • zama­wia­nie surow­ców do pro­duk­cji, mate­ria­łów eks­plo­ata­cyj­nych,
 • budo­wa­nie dłu­go­fa­lo­wych rela­cji z dostaw­ca­mi w opar­ciu o dba­łość o wize­ru­nek fir­my,
 • oce­nę dostaw­ców pod wzglę­dem jako­ści, eko­no­micz­nej efek­tyw­no­ści zaku­pów i wia­ry­god­no­ści,
 • nego­cjo­wa­nie wszyst­kich warun­ków zaku­pu oraz skła­da­nie zamó­wień i moni­to­ro­wa­nie pro­ce­su reali­za­cji do momen­tu dosta­wy,
 • nawią­zy­wa­nie nowych kon­tak­tów z dostaw­ca­mi oraz pro­wa­dze­nie nego­cja­cji zaku­po­wych.
Od kandydatów oczekujemy:
 • uczci­wo­ści, pra­co­wi­to­ści i zaan­ga­żo­wa­nia,
 • łatwo­ści w nawią­zy­wa­niu kon­tak­tów biz­ne­so­wych, wyso­kiej kul­tu­ry oso­bi­stej,
 • umie­jęt­no­ści nego­cja­cyj­nych,
 • ana­li­tycz­ne­go myśle­nia,
 • umie­jęt­no­ści pla­no­wa­nia i orga­ni­zo­wa­nia pra­cy wła­snej,
 • umie­jęt­no­ści podej­mo­wa­nia samo­dziel­nych decy­zji, ini­cja­ty­wy w dzia­ła­niu,
 • umie­jęt­no­ści pra­cy zespo­ło­wej,
 • umie­jęt­no­ści dzia­ła­nia pod pre­sją cza­su,
 • zna­jo­mo­ści języ­ka angiel­skie­go pozwa­la­ją­cej na swo­bod­ną komu­ni­ka­cję,
 • pra­wa jaz­dy kat. B.
Dodatkowymi atutami będą:
 • posia­da­nie badań sani­tar­no-epi­de­mio­lo­gicz­nych.
Oferujemy:
 • cie­ka­wą pra­cę na odpo­wie­dzial­nym sta­no­wi­sku w fir­mie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na ryn­ku,
 • szan­sę wdra­ża­nia wła­snych pomy­słów i samo­dziel­nej reali­za­cji wie­lu cie­ka­wych zadań,
 • przy­ja­zną atmos­fe­rę.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o zapo­zna­nie się z tre­ścią poli­ty­ki pry­wat­no­ści oraz tre­ścią klau­zu­li infor­ma­cyj­nej doty­czą­cej prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz wyra­że­nie zgo­dy na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych w celu prze­pro­wa­dze­nia obec­ne­go pro­ce­su rekru­ta­cji, pro­wa­dzo­ne­go przez RUN-Chłod­nia we Wło­cław­ku Sp. z o.o., zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, zwa­ne­go dalej: RODO), na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a RODO — dobro­wol­nej zgo­dy i prze­sła­nie CV na adres        e-mail: kadry@runchlodnia.com.pl

 

Uprzej­mie infor­mu­je­my, iż skon­tak­tu­je­my się tyl­ko z wybra­ny­mi kan­dy­da­ta­mi.