Maszynista Chłodniczy

13 Lis, 2018

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • obsłu­gę i nad­zór nad popraw­nym funk­cjo­no­wa­niem maszyn i urzą­dzeń wcho­dzą­cych w skład insta­la­cji chłod­ni­czych,
 • wyko­ny­wa­nie prze­glą­dów pre­wen­cyj­nych maszyn i urzą­dzeń,
 • utrzy­my­wa­nie popraw­nej pra­cy urzą­dzeń insta­la­cji chłod­ni­czej,
 • bie­żą­ce napra­wy i kon­ser­wa­cję urzą­dzeń insta­la­cji chłod­ni­czej,
 • spo­rzą­dza­nie rapor­tów i doku­men­ta­cji z prze­bie­gu wyko­ny­wa­nych prac.
Od kandydatów oczekujemy:
 • prak­tycz­nej zna­jo­mo­ści zagad­nień z zakre­su chłod­nic­twa prze­my­sło­we­go,
 • umie­jęt­ność napra­wy, obsłu­gi i eks­plo­ata­cji urzą­dzeń i insta­la­cji: chłod­ni­czych, wod­nych, sprę­żo­ne­go powie­trza, pary i skro­plin,
 • samo­dziel­no­ści, ini­cja­ty­wy w dzia­ła­niu i otwar­to­ści na zmia­ny,
 • goto­wo­ści do pra­cy w ruchu cią­głym oraz peł­nej dys­po­zy­cyj­no­ści,
 • rze­tel­no­ści, dokład­no­ści, odpo­wie­dzial­no­ści,
 • komu­ni­ka­tyw­no­ści i umie­jęt­no­ści budo­wa­nia rela­cji.
Dodatkowymi atutami będą:
 • zna­jo­mość pod­staw elek­try­ki,
 • posia­da­nie upraw­nień ener­ge­tycz­nych w zakre­sie eks­plo­ata­cji,
 • doświad­cze­nie w pra­cy na podob­nym sta­no­wi­sku.
Oferujemy:
 • cie­ka­wą pra­cę na odpo­wie­dzial­nym sta­no­wi­sku w fir­mie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na ryn­ku,
 • szan­sę wdra­ża­nia wła­snych pomy­słów i samo­dziel­nej reali­za­cji wie­lu cie­ka­wych zadań,
 • przy­ja­zną atmos­fe­rę.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o zapo­zna­nie się z tre­ścią poli­ty­ki pry­wat­no­ści oraz tre­ścią klau­zu­li infor­ma­cyj­nej doty­czą­cej prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz wyra­że­nie zgo­dy na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych w celu prze­pro­wa­dze­nia obec­ne­go pro­ce­su rekru­ta­cji, pro­wa­dzo­ne­go przez RUN-Chłod­nia we Wło­cław­ku Sp. z o.o., zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, zwa­ne­go dalej: RODO), na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a RODO — dobro­wol­nej zgo­dy i prze­sła­nie CV na adres e-mail: kadry@runchlodnia.com.pl

 

Uprzej­mie infor­mu­je­my, iż skon­tak­tu­je­my się tyl­ko z wybra­ny­mi kan­dy­da­ta­mi.