Naszą fir­mę two­rzą wyjąt­ko­wi i nie­po­wta­rzal­ni ludzie. Każ­de­go dnia dużo się u nas dzie­je i nie­ustan­nie się dosko­na­li­my. Dąży­my do tego, aby być atrak­cyj­nym miej­scem pra­cy dla osób ambit­nych i pro­fe­sjo­nal­nych. W chwi­li obec­nej poszu­ku­je­my kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko:

Pracownik Produkcji Sezonowej

12 Lip, 2019

Swo­ją przy­go­dę z naszą fir­mą możesz roz­po­cząć od pra­cy sezo­no­wej, któ­ra trwa z regu­ły od maja do paź­dzier­ni­ka. Jeże­li jesteś uczci­wy, goto­wy do pra­cy w sys­te­mie III zmia­no­wym, odpo­wie­dzial­ny, kole­żeń­ski, sza­nu­jesz pra­cę innych i sam nie boisz się cięż­ko pra­co­wać — jesteś Tym, któ­re­go szu­ka­my!

Ofe­ru­je­my:

  • staw­kę 15 zł/h i moż­li­wość uzy­ska­nia pre­mii do 800 zł brutto/miesięcznie
  • pra­cę w fir­mie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na ryn­ku,
  • moż­li­wość roz­wo­ju zawo­do­we­go,
  • miłą atmos­fe­rę pra­cy.

 

CZEKAMY NA CIEBIE !

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o zapo­zna­nie się z tre­ścią poli­ty­ki pry­wat­no­ści oraz tre­ścią klau­zu­li infor­ma­cyj­nej doty­czą­cej prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz wyra­że­nie zgo­dy na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych w celu prze­pro­wa­dze­nia obec­ne­go pro­ce­su rekru­ta­cji, pro­wa­dzo­ne­go przez RUN-Chłod­nia we Wło­cław­ku Sp. z o.o., zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, zwa­ne­go dalej: RODO), na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a RODO — dobro­wol­nej zgo­dy i prze­sła­nie CV na adres e‑mail: kadry@runchlodnia.com.pl

Uprzej­mie infor­mu­je­my, iż skon­tak­tu­je­my się tyl­ko z wybra­ny­mi kan­dy­da­ta­mi.