Kontroler Jakości

2 Kwi, 2019

Zatrud­nio­na oso­ba będzie pod­le­gać bez­po­śred­nio Mana­ge­ro­wi ds. Jako­ści

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za:
- prze­strze­ga­nie wyma­gań jako­ścio­wych przyj­mo­wa­nych surow­ców i towa­rów,
- nad­zór jako­ścio­wy pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych, wyro­bów oraz hal pro­duk­cyj­nych,
- nad­zór nad prze­strze­ga­niem przez pra­cow­ni­ków fir­my obo­wią­zu­ją­cych norm jako­ścio­wych,
- pomoc w opra­co­wy­wa­niu i wdra­ża­niu doku­men­ta­cji zgod­nie z wymo­ga­mi sys­te­mu IFS, BRC.

Od kan­dy­da­tów ocze­ku­je­my:
- prak­tycz­nej zna­jo­mo­ści zagad­nień z zakre­su kon­tro­li jako­ścio­wej pro­duk­tów spo­żyw­czych,
- doświad­cze­nia w pra­cy na podob­nym sta­no­wi­sku,
- wykształ­ce­nia mini­mum śred­nie­go,
- bar­dzo dobrej zna­jo­mo­ści MS Offi­ce,
- odpo­wie­dzial­no­ści,
- dys­po­zy­cyj­no­ści, umie­jęt­no­ści orga­ni­zo­wa­nia pra­cy wła­snej (pra­ca w try­bie III zmia­no­wym),
- uczci­wo­ści, pra­co­wi­to­ści i zaan­ga­żo­wa­nia,
- samo­dziel­no­ści i ini­cja­ty­wy w dzia­ła­niu.

Dodat­ko­wy­mi atu­ta­mi będą:
- pra­wo jaz­dy kat. B.

Ofe­ru­je­my:
- cie­ka­wą pra­cę na odpo­wie­dzial­nym sta­no­wi­sku w fir­mie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na ryn­ku,
- moż­li­wość roz­wo­ju zawo­do­we­go,
- szan­sę wdra­ża­nia wła­snych pomy­słów i samo­dziel­nej reali­za­cji wie­lu cie­ka­wych zadań,
- miłą atmos­fe­rę pra­cy,
- atrak­cyj­ne warun­ki zatrud­nie­nia pro­mu­ją­ce zaan­ga­żo­wa­nie i inno­wa­cyj­ność.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o zapo­zna­nie się z tre­ścią poli­ty­ki pry­wat­no­ści oraz tre­ścią klau­zu­li infor­ma­cyj­nej doty­czą­cej prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz wyra­że­nie zgo­dy na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych w celu prze­pro­wa­dze­nia obec­ne­go pro­ce­su rekru­ta­cji, pro­wa­dzo­ne­go przez RUN-Chłod­nia we Wło­cław­ku Sp. z o.o., zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, zwa­ne­go dalej: RODO), na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a RODO — dobro­wol­nej zgo­dy i prze­sła­nie CV na adres e-mail: kadry@runchlodnia.com.pl

Uprzej­mie infor­mu­je­my, iż skon­tak­tu­je­my się tyl­ko z wybra­ny­mi kan­dy­da­ta­mi.