Kontroler jakości

23 Kwi, 2018

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • prze­strze­ga­nie wyma­gań jaościo­wych przyj­mo­wa­nych surow­ców i towa­rów,
 • nad­zór  jako­ścio­wy hal pro­duk­cyj­nych oraz pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych,
 • pomoc w opra­co­wa­niu i wdra­ża­niu doku­men­ta­cji zgod­nie z wymo­ga­mi sys­te­mów IFSBRC,
 • nad­zór nad prze­strze­ga­niem przez pra­cow­ni­ków fir­my obo­wią­zu­ją­cych norm jako­ścio­wych.
Od kandydatów oczekujemy:
 • uczci­wo­ści, pra­co­wi­to­ści i zaan­ga­żo­wa­nia,
 • odpo­wie­dzial­no­ści,
 • doświad­cze­nia w pra­cy na podob­nym sta­no­wi­sku,
 • prak­tycz­nej zna­jo­mo­sci zagad­nień z zakre­su kon­tro­li jako­ści pro­duk­tów spo­żyw­czych,
 • mini­mum  śred­nie­go wykształ­ce­nia ,
 • bar­dzo dobrej zna­jo­mo­ści MS Offi­ce,
 • dys­po­zy­cyj­no­ści, umie­jęt­no­ści orga­ni­zo­wa­nia pra­cy wła­snej (pra­ca w try­bie III-zmia­no­wym),
 • samo­dziel­ność i ini­cja­ty­wa w dzia­ła­niu.
Dodatkowymi atutami będą:
 • pra­wo jaz­dy kat. B,
Oferujemy:
 • cie­ka­wą pra­cę na odpo­wie­dzial­nym sta­no­wi­sku w fir­mie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na ryn­ku,
 • moż­li­wość roz­wo­ju zawo­do­we­go,
 • szan­sę wdra­ża­nia wła­snych pomy­słów i samo­dziel­nej reali­za­cji wie­lu cie­ka­wych zadań,
 • miłą atmos­fe­rę pra­cy,
 • atrak­cyj­ne warun­ki zatrud­nie­nia pro­mu­ją­ce zaan­ga­żo­wa­nie i inno­wa­cyj­ność.

 

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o prze­sła­nie listu moty­wa­cyj­ne­go wraz z CV na adres e-mail: kadry@runchlodnia.com.pl i umiesz­cze­nie w doku­men­tach nastę­pu­ją­cej klau­zu­li:

Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych przez Admi­ni­stra­to­ra Danych Oso­bo­wych — RUN-Chłod­nia we Wło­cław­ku Sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wło­cław­ku, przy ul. Wyso­kiej 14, 87–800 Wło­cła­wek, zawartch w mojej ofer­cie pra­cy dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­ce­su rekru­ta­cji (zgod­nie z Usta­wą z dnia 29.08.1997 r. o Ochro­nie Danych Oso­bo­wych Dz. U. z 2016r., poz. 922 )”

Uprzej­mie infor­mu­je­my, iż skon­tak­tu­je­my się tyl­ko z wybra­ny­mi kan­dy­da­ta­mi.