Specjalista ds. Sprzedaży

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: reali­za­cję zamó­wień od klien­tów, budo­wa­nie dłu­go­fa­lo­wych rela­cji z kon­tra­hen­ta­mi w opar­ciu o dba­łość o wize­ru­nek fir­my, pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji han­dlo­wej,...