Pracownik produkcji

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za:ewidencjonowanie pro­duk­tu w trak­cie pro­ce­su produkcyjnego,pobieranie prób i oce­nia­nie pro­duk­tu pod katem jako­ści, zgod­nie ze spe­cy­fi­ka­cją technologiczną.Od kan­dy­da­tów...

Kontroler Jakości

Zatrud­nio­na oso­ba będzie pod­le­gać bez­po­śred­nio Mana­ge­ro­wi ds. Jako­ściO­so­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za:- prze­strze­ga­nie wyma­gań jako­ścio­wych przyj­mo­wa­nych surow­ców i towa­rów,- nad­zór jako­ścio­wy...