Maszynista Chłodniczy

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: obsłu­gę i nad­zór nad popraw­nym funk­cjo­no­wa­niem maszyn i urzą­dzeń wcho­dzą­cych w skład insta­la­cji chłod­ni­czych, wyko­ny­wa­nie prze­glą­dów pre­wen­cyj­nych maszyn...

Elektryk Utrzymania Ruchu

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: prze­glą­dy tech­nicz­ne insta­la­cji elek­trycz­nych, kon­ser­wa­cji insta­la­cji elek­trycz­nych, napra­wę insta­la­cji elek­trycz­nych, pro­jek­to­wa­nie insta­la­cji elek­trycz­nych, demon­taż...