Brygadzista w Dziale Produkcji

Brygadzista w Dziale Produkcji Chce­my Cię poznać, jeśli: posia­dasz umie­jęt­no­ści pla­no­wa­nia, usta­la­nia prio­ry­te­tów i dele­go­wa­nia zadań, potra­fisz kie­ro­wać zespo­łem pra­cow­ni­ków, potra­fisz sku­tecz­nie reali­zo­wać zada­nia, posia­dasz...

Pracownik produkcji — operator wózka widłowego

Pracownik produkcji — operator wózka widłowego Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: trans­port za pomo­cą wóz­ka widło­we­go surow­ców i pro­duk­tów na pro­duk­cji, bie­żą­ca obsłu­ga pro­duk­cji. Od...

Pracownik produkcji

Pracownik produkcji ​ Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: pra­ce manu­al­ne przy pro­duk­cji wyro­bów gar­ma­że­ryj­nych, pako­wa­nie wyro­bów gar­ma­że­ryj­nych, ewi­den­cjo­no­wa­nie pro­duk­tu w trak­cie pro­ce­su...