Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska

Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: zapew­nie­nie prze­strze­ga­nia prze­pi­sów bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pra­cy poprzez nad­zór, kon­tro­lę i doradz­two w tym...

Kontroler Jakości

Kontroler Jakości Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: oce­nę jako­ścio­wą przyj­mo­wa­nych surow­ców i towa­rów i wyro­bów goto­wych nad­zór jako­ścio­wy nad pro­ce­sa­mi pro­duk­cyj­ny­mi oraz obsza­ra­mi...

Brygadzista w Dziale Produkcji

Brygadzista w Dziale Produkcji Chce­my Cię poznać, jeśli: posia­dasz umie­jęt­no­ści pla­no­wa­nia, usta­la­nia prio­ry­te­tów i dele­go­wa­nia zadań, potra­fisz kie­ro­wać zespo­łem pracowników, potra­fisz sku­tecz­nie reali­zo­wać zadania, posia­dasz...

Pracownik produkcji sezonowej

Pracownik produkcji sezonowej Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: bie­żą­cą obsłu­gę pro­duk­cji, pra­cę przy prze­ro­bie owo­ców i warzyw, pako­wa­nie owo­ców i warzyw. Od kan­dy­da­tów ocze­ku­je­my:...

Hydraulik w Dziale Utrzymania Ruchu

Hydraulik w Dziale Utrzymania Ruchu Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: mon­taż, remont i napra­wa insta­la­cji hydrau­licz­nych, mon­taż i wymia­na arma­tu­ry, uszczel­nia­nie rur, bia­ły mon­taż,...