Brygadzista w Dziale Produkcji

7 Lip, 2020

Chce­my Cię poznać, jeśli:

 • posia­dasz umie­jęt­no­ści pla­no­wa­nia, usta­la­nia prio­ry­te­tów i dele­go­wa­nia zadań,
 • potra­fisz kie­ro­wać zespo­łem pracowników,
 • potra­fisz sku­tecz­nie reali­zo­wać zadania,
 • posia­dasz doświad­cze­nie w pra­cy na podob­nym sta­no­wi­sku w obsza­rze pro­duk­cyj­nym (mile widziane),
 • potra­fisz moty­wo­wać sie­bie i innych.

Ocze­ku­je­my od Ciebie:

 • sza­cun­ku, uczci­wo­ści i chę­ci rozwoju,
 • reali­za­cji pla­nu produkcyjnego,
 • dba­ło­ści o jakość pro­duk­cji i wydaj­ność pracy,
 • kre­owa­nia bez­piecz­ne­go śro­do­wi­ska pracy,
 • otwar­to­ści i współpracy,
 • goto­wo­ści do pra­cy w sys­te­mie zmianowym,
 • pro­wa­dze­nia doku­men­ta­cji produkcyjnej.

Ofe­ru­je­my:

 • sta­bil­ne zatrud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę o pracę,
 • atrak­cyj­ne wyna­gro­dze­nie i szan­sę otrzy­ma­nia nagród za wyni­ki i osiągnięcia,
 • ubez­pie­cze­nie gru­po­we i opie­kę medycz­ną na pre­fe­ren­cyj­nych warunkach,
 • sze­ro­ki pakiet świad­czeń pozapłacowych,
 • codzien­nie bez­płat­nie smacz­ny posiłek,
 • doradz­two prawne,
 • moż­li­wość korzy­sta­nia z siłow­ni i zajęć fitness.
Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o zapo­zna­nie się z tre­ścią poli­ty­ki pry­wat­no­ści oraz tre­ścią klau­zu­li infor­ma­cyj­nej doty­czą­cej prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz wyra­że­nie zgo­dy na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych w celu prze­pro­wa­dze­nia obec­ne­go pro­ce­su rekru­ta­cji, pro­wa­dzo­ne­go przez RUN-Chłod­nia we Wło­cław­ku Sp. z o.o., zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, zwa­ne­go dalej: RODO), na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a RODO — dobro­wol­nej zgo­dy i prze­sła­nie CV na adres e‑mail: kadry@runchlodnia.com.pl

Uprzej­mie infor­mu­je­my, iż skon­tak­tu­je­my się tyl­ko z wybra­ny­mi kandydatami.