Bieg po życie 2018

Bieg po życie 2018

Bieg po życie 2018 Sil­ny mróz nie prze­szko­dził, a na star­cie Bie­gu po Życie sta­wi­ło się nie­mal 100 osób. W dniu 25.02.2018 odbył się cha­ry­ta­tyw­ny “Bieg po życie”, któ­re­go celem była popu­la­ry­za­cja ogól­no­pol­skiej akcji “Bie­gam...

Specjalista ds. Sprzedaży

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: reali­za­cję zamó­wień od klien­tów, budo­wa­nie dłu­go­fa­lo­wych rela­cji z kon­tra­hen­ta­mi w opar­ciu o dba­łość o wize­ru­nek fir­my, pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji han­dlo­wej,...
Anwil Półmaraton 2017

Anwil Półmaraton 2017

Anwil Półmaraton 2017 RUN Chłod­nia wśród spon­so­rów ANWIL Wło­cła­wek Pół­ma­ra­ton.   Lin­ki: http://www.anwilpolmaratonwloclawek.pl/ https://www.facebook.com/Anwilpolmaratonwloclawek <...