Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska

Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: zapew­nie­nie prze­strze­ga­nia prze­pi­sów bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pra­cy poprzez nad­zór, kon­tro­lę i doradz­two w tym...

Kontroler Jakości

Kontroler Jakości Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: oce­nę jako­ścio­wą przyj­mo­wa­nych surow­ców i towa­rów i wyro­bów goto­wych nad­zór jako­ścio­wy nad pro­ce­sa­mi pro­duk­cyj­ny­mi oraz obsza­ra­mi...

Brygadzista w Dziale Produkcji

Brygadzista w Dziale Produkcji Chce­my Cię poznać, jeśli: posia­dasz umie­jęt­no­ści pla­no­wa­nia, usta­la­nia prio­ry­te­tów i dele­go­wa­nia zadań, potra­fisz kie­ro­wać zespo­łem pra­cow­ni­ków, potra­fisz sku­tecz­nie reali­zo­wać zada­nia, posia­dasz...

Pracownik produkcji sezonowej

Pracownik produkcji sezonowej Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: bie­żą­cą obsłu­gę pro­duk­cji, pra­cę przy prze­ro­bie owo­ców i warzyw, pako­wa­nie owo­ców i warzyw. Od kan­dy­da­tów ocze­ku­je­my:...

Pracownik produkcji — operator wózka widłowego

Pracownik produkcji — operator wózka widłowego Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: trans­port za pomo­cą wóz­ka widło­we­go surow­ców i pro­duk­tów na pro­duk­cji, bie­żą­ca obsłu­ga pro­duk­cji. Od...