Maszynista Chłodniczy

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: obsłu­gę i nad­zór nad popraw­nym funk­cjo­no­wa­niem maszyn i urzą­dzeń wcho­dzą­cych w skład insta­la­cji chłod­ni­czych, wyko­ny­wa­nie prze­glą­dów pre­wen­cyj­nych maszyn...

Młodszy Magazynier

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: roz­ła­du­nek i zała­du­nek towa­rów, kom­ple­to­wa­nie wysy­łek zgod­nie z wytycz­ny­mi, obsłu­gę hal pro­duk­cyj­nych, utrzy­ma­nie czy­sto­ści w maga­zy­nie. Od kandydatów oczekujemy:...

Elektryk Utrzymania Ruchu

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: prze­glą­dy tech­nicz­ne insta­la­cji elek­trycz­nych, kon­ser­wa­cji insta­la­cji elek­trycz­nych, napra­wę insta­la­cji elek­trycz­nych, pro­jek­to­wa­nie insta­la­cji elek­trycz­nych, demon­taż...

Specjalista ds. kadr i płac

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: two­rze­nie i pro­wa­dze­nie akt oso­bo­wych, spo­rzą­dza­nie doku­men­tów kadro­wych dla pra­cow­ni­ków w związ­ku z nawią­zy­wa­niem, trwa­niem i roz­wią­zy­wa­niem sto­sun­ku pra­cy,...