Samodzielny elektromechanik w Dziale Utrzymania Ruchu

Samodzielny elektromechanik w Dziale Utrzymania Ruchu Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: zapew­nie­nie pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia powie­rzo­ne­go par­ku maszy­no­we­go i cią­gło­ści...

Pracownik produkcji

Pracownik produkcji ​ Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: pra­ce manu­al­ne przy pro­duk­cji wyro­bów garmażeryjnych, pako­wa­nie wyro­bów garmażeryjnych, ewi­den­cjo­no­wa­nie pro­duk­tu w trak­cie pro­ce­su produkcyjnego,...

Pracownik produkcji — operator wózka widłowego

Pracownik produkcji — operator wózka widłowego Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: trans­port za pomo­cą wóz­ka widło­we­go surow­ców i pro­duk­tów na produkcji, bie­żą­ca obsłu­ga produkcji. Od...

Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska

Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: zapew­nie­nie prze­strze­ga­nia prze­pi­sów bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pra­cy poprzez nad­zór, kon­tro­lę i doradz­two w tym...

Kontroler Jakości

Kontroler Jakości Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: oce­nę jako­ścio­wą przyj­mo­wa­nych surow­ców i towa­rów i wyro­bów goto­wych nad­zór jako­ścio­wy nad pro­ce­sa­mi pro­duk­cyj­ny­mi oraz obsza­ra­mi...