Dba­my o stan­dar­dy
na każ­dym eta­pie
życia pro­duk­tu

Dobre jedze­nie
popra­wia jakość życia

Dobre jedze­nie
wzmac­nia wię­zy

Dobre jedze­nie
popra­wia jakość życia

Co jest dla nas ważne

Rodzina

Zespół i fir­ma zarzą­dza­ne są w spo­sób rodzin­ny od 1952 roku.

Uczciwość

Od zało­że­nia fir­my naj­waż­niej­sze były rela­cje mię­dzy­ludz­kie oraz jakość pro­duk­tu.

Jakość

W naszej świa­do­mo­ści jakość jest zako­rze­nio­na na każ­dym eta­pie życia pro­duk­tu.

Nasze Marki

Historia

1952

Zało­że­nie fir­my!

skład mro­żo­nek

pro­duk­cja owo­ców

1960

Roz­po­czę­cie pro­duk­cji
dań mię­snych

1975

Roz­po­czę­cie pro­duk­cji
zra­zów woło­wych
do Nie­miec

1994

Roz­po­czę­cie
współ­pra­cy ze spół­ką
RUN

pro­duk­cja kuku­ry­dzy

1999

Pry­wa­ty­za­cja przez
spół­kę RUN

Alek­san­der Bocheń­ski
Zało­ży­ciel

2004

Uzy­ska­nie
cer­ty­fi­ka­tu
IFS

2006

Uzy­ska­nie
cer­ty­fi­ka­tu
BRC

2013

Roz­po­czę­cie pro­duk­cji
keba­ba

2001–14

Roz­wój pro­duk­cji
na rynek nie­miec­ki

Historia

1952

Zało­że­nie fir­my!

skład mrożonek

produkcja owoców

1960

Roz­po­czę­cie pro­duk­cji dań mię­snych

1975

Roz­po­czę­cie pro­duk­cji zra­zów woło­wych do Nie­miec

1994

Roz­po­czę­cie współ­pra­cy ze spół­ką RUN

produkcja kukurydzy

1999

Pry­wa­ty­za­cja przez spół­kę RUN

Alek­san­der Bocheń­ski

Zało­ży­ciel

2004

Uzy­ska­nie cer­ty­fi­ka­tu IFS

2006

Uzy­ska­nie cer­ty­fi­ka­tu BRC

2013

Roz­po­czę­cie pro­duk­cji keba­ba

2001–14

Roz­wój pro­duk­cji na rynek nie­miec­ki